explorers inagiru

 

S51514/2001
INT&NORD&DK UCH LPI LPII NORD V-11 NORD VV-11 RLD N&F&A&M
Explorer's Inagiru

född:
2001-09-08

S42993/2000
FI V-01 INT UCH NORD UCH
Tenkuu No Tetsu Go Yokohama At Sumi
NIPPO9-35098
Tetsuarashi Go Honjou Arak I Sou
NIPPO5-8472
Ichitetsu Go Honjou Arakisow
NIPPO5-490
Fumie Go Honjou Arakisow
NIPPO10/21566
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi
NIPPO8-31518
Sasa No Kuroichi Go Sasashita Kensh
NIPPO5725228
Yuukihime Go Toukyou Akatsukisow
S11700/99
Explorer's Daiji
N21343/97
Jonjorj Yamanokami
ANKCSB220289
AU CH
Tebarayelga Tanomoshi
JKC2066/92EO
Naka No Beniyasha Of Kazusa Nakanos
S13533/96
Explorer's A-Sona Imoto
S22557/93
SE UCH
Matsu No Kazutaka Of Seihoen
N32687/93
LPI SE UCH
Mjaerumhögda's Uji Uneshii

 

Explorer's Inagiru
Explorer's Inagiru
 
  • Inagiru and her sire Tetsu

BACK TO TOP