explorer's benihime

född: 2010-11-15

 

SE66406/2010
SE UCH
Explorer's Benihime
FIER14739/09
FI UCH NORD JV-09 RU CH
Fukutsukasa Go Ikegami Usui Kensha
NIPPO15/32211
Aikyou No Nishikiou Go Aikyousou
NIPPO14/14474
Daiunryuu Go Kenrakusha
NIPPO13/3589
Tsukuba Mitsuhime Go Tsukuba Saitou
NIPPOH17/19995
Tsukasa No Haru Go Souka Kaorusou
NIPPO12/24996
Rikiou Go Bizen Honamisou
NIPPO15/22452
Tsukasa No Sachi Go Souka Kaorusou
S60767/2005
SE UCH SE V-13 SE V-15 SE VV-14 SE VV-15 VWW-14
Explorer's Q-Hime
S42993/2000
FI V-01 INT UCH NORD UCH
Tenkuu No Tetsu Go Yokohama At Sumi
NIPPO9-35098
Tetsuarashi Go Honjou Arak I Sou
NIPPO10/21566
Kuroyuume Go Yokohama Atsumi
S37271/2003
FI UCH NO UCH SE UCH SE V-04
Explorer's Lurime
S19117/2003
NORD UCH
Haguro No Beniwaka Go Chuuou Haguro
S21793/95
INT UCH NORD UCH NORD V-97
Glendalin Hime Ov Sueden